Kaupunkimalliaineistot

Espoon 3D kaupunkitietomalli on kattava ja yhteensopiva kaupunkimallistandardi OGC CityGML 2.0:n kanssa.

Kohdetyypit

Espoon kaupunkitietomalli kattaa kaikki CityGML-standardin sisältämät ja siinä kuvatut kohdetyypit lukuun ottamatta ns. taitorakenteisia siltoja ja tunneleita.

Standardin peruskohdetyyppien (sinisellä kuvatut) lisäksi Espoon kaupunkimallitietomalli käsittää standardin mahdollistamana useita ns. geneerisiä kohdetyyppejä. Geneerisillä kohdetyypeillä kuvataan pääosin maanalaista infrastruktuuria (valkoisella kuvatut, Gen:*).

3D kaupunkimallin kohdetyypit
Aineistoesimerkit ja kohdetyypit.

Tarkkuustasot

Kaupunkitietomallin kohdetyypit ovat kuvattavissa eri tarkkuustasoilla (Level Of Detail) 0 - 3.

3D kaupunkimallin tarkkuustasot
Tarkkuustasot rakennuksilla.

Tekstuurit

Rakennuksissa on käytössä myös seinä- ja kattokohtaiset tekstuurit standardin mukaisesti (Appearance) https-linkkeinä.


Seuraavassa on kuvattu yksityiskohtaisemmin Espoon kaupunkimallijulkaisun ominaisuuksia.

Kohdetyyppien julkaisut eri tarkkuustasoilla sekä aineistokuvaus

Featuretype LOD 0 LOD 1 LOD 2 LOD 3 Type Description
Buildings 3D objects completed buildings
LandUse area properties
PlantCover area parks (property of infrastructure)
Road area streets (property of infrastructure)
Relief area laser scanning 2021 (grid)
WaterBody area water areas from base map
CityFurniture point furnitures (property of infrastructure)
SolitaryVegetationObject point vegetation (property of infrastructure)
Generics
Cable line-pipe undeground cables
Pipe line-pipe undeground pipes (water-waist)
Heatpipe line-pipe undeground pipes (heat)
Well point wells connected to undeground pipes*
Fence line fences from base map

Available on open data

Open data covers geothermal wells only

Not available on open data

Rakennukset

Rakennuksien tarkkuustasojen esimerkit ovat kuvattu alla (LOD0-LOD3):

Rakennuksien seinät sisältävät myös seinäkohtaiset tekstuurilinkit (https-linkki) kohteen visualisoimiseksi.

Rakennuksien maanpinnan leikkaustaso (TerrainIntersection) on aina valitun tarkkuustason mukaisen maanpintamallin leikkaustaso.

Rajapinta palauttaa rakennuksen pyydetyssä tarkkuustasossa tai korkeimmassa mahdollisessa tarkkuustasossa silloin kun pyydettyä korkeampaa tarkkuustasoa ei vielä ole saatavissa.**

Edelleen rakennusmallinnuksen teknisestä ratkaisusta johtuen osasta LOD3 tarkkuustason rakennuksista ei ole saatavissa LOD2 tarkkuustason esitystä ja edelleen kohteen LOD3 solid esitys puuttuu.**

**Espoon 3D rakennusmallinnus on yhä kesken, joten LOD2 ja LOD3 kattavuus ei ole täydellinen.

Maanpinta

Maanpintamalli perustuu v. 2021 laserkeilauksesta johdettuun maanpintamalliin, josta edelleen on tuotettu kaupunkimallissa käytettävät maanpinnan ruutumallit, joilla saadaan tehokkaat ja toimivat kaupunkimalliaineistot.

Maanpinnat ovat rajapintapalvelussa lohkottu eri tarkkuustasoissa eri kokoisiin lohkoihin (ruudusto) julkaisutehokkuuden turvaamiseksi.

LOD 0 LOD 1 LOD 2 LOD 3
Relief model grid size (m) Plane 10*10 100*100 25*25 10*10

Tarvittaessa myös tarkemmat maanpintamallit ovat käytettävissä, mutta eivät välttämättä sovellu laaja-alaisten alueiden kuvaamiseen aineistoraskaudesta johtuen. Lisätiedot: Aineistotoimituspalvelut

Aluekohteet

Aluekohteiden maanpintamalli ”leikataan” tarkkuustason mukaisesta maanpintamallista.

Lod0 tarkkuustaso on pintana, jonka korkeus tulee alueen alimman kohdan korkeustasosta tarkkuusluokan mukaista maanpintamallia hyödyntämällä.

Johdot-kaivot

Ohessa kuvattu poikkileikkauskuvilla eri tarkkuustasojen vaikutus putkien ja kaivojen särmien lukumäärään.

Kohteiden ominaisuustiedot

Kohteilla on myös merkittävä joukko CityGML:n ulkopuoleisia ominaisuustietoja kohteiden geneerisinä ominaisuustietoina. Nämä geneeriset ominaisuustiedot kuvaavat monesti huomattavan yksilöivästi kohdetta toisin kuin CityGML koodistot mahdollistaisivat.

Geneeriset ominaisuustiedot kasvattavat aineiston käyttöpotentiaalia merkittävästi. Ominaisuustietoja voidaan tarvittaessa tuoda kohteille lisää tai räätälöidä näitä tarpeiden mukaan. Kts. Lisätiedot erillisaineistotoimitukset


Ylläpito

Kaupunkitietomallin ylläpito perustuu tehokkaisiin ja hallittuihin teknisen sektorin prosesseihin, joiden avulla päätöksenteon, suunnittelun ja rakentamisen tuottama ja tarvitsema tieto hallitaan osana kaupunkitietomallia.

Kaupunkitietomallin geometrinen ja visuaalinen ylläpito tapahtuu yhdessä perinteisen kantakartta ja infra-omaisuudenhallinnan kanssa, joista saadaan sekä perinteiset paikkatieto- ja kartta-aineistot että uudet tietomalliaineistot.


Espoon 3D kaupunkitietomalli ylläpidetään Trimble Locus tietojärjestelmässä.